Fordelingen af domfældte efter forbrydelsens art i 1830'erne, 1870'erne, 1930 og 2001.

.

Antal indsatte i danske fængsler 1892-2001 (årlige gennemsnit).

.

De første tal, der blev indsamlet om kriminaliteten i Danmark, er fra 1830'rne. De er hentet fra domstolenes virke og omfatter derfor kun de kriminelle sager, som fik et retsligt efterspil. At statistikken over antallet af domfældte kun viser en del af kriminaliteten fremgår af, at der i Danmark i 1987 blev anmeldt 525.000 forbrydelser, opklaret 106.000, men kun fældet dom i 36.000. Tallene gælder alene overtrædelser af straffeloven, men ikke færdselsforsyndelser, overtrædelser af told- og skattelovgivningen samt andre særlove.

Tyveri har været den dominerende form for kriminalitet, men også andre former for ejendomsforbrydelser, bl.a. røveri og bedrageri vejer tungt i statistikken.

Forskellene med hensyn til, hvilke forbrydelser der har domineret i tidens løb, skyldes dels ændringer i kriminalitetens sammensætning, dels at lovgivningens opfattelse af, hvad der er kriminalitet, er skiftet i tidens løb.

De middelalderlige landskabslove opregner som forbrydelser bl.a. drab, voldtægt, ægteskabsbrud, hærværk, ran og tyveri. Den normale form for straf var bøder, mens dødsstraf anvendtes ved tyveri og visse former for drab og røveri. Fængselsstraf fandtes ikke.

Efter reformationen blev straffeloven påvirket af gammeltestamentlig tankegang. Det medførte en betydelig skærpelse af straffene, ikke mindst for sædelighedsforbrydelser, hvorunder også ægteskabsbrud blev regnet. Straffesystemet var på denne tid som helhed barbarisk og havde alene til hensigt at virke afskrækkende for at værne samfundet mod lovovertrædelser. Der indførtes dødsstraf for flere nye forbrydelser, og også piskning toges i anvendelse som strafform. I 1500- og 1600-tallet blev der dog også som nævnt nedenfor mulighed for at idømme forskellige former for tvangsarbejde.

I 1683 blev strafferettens bestemmelser samlet i Christian 5.s Danske Lov. Straffene var stadig meget hårde, men der var i forhold til den nærmest foregående tid tale om en mildnelse af straffen for tyveri. Den fik dog kun lov til at være i kraft i få år, før en ny skærpelse fulgte.

Først fra slutningen af 1700-tallet begyndte et mildere syn på straffene at vinde udbredelse. Det viste sig i en tyveriforordning fra 1789 og i reformer omkring 1840.

I 1866 gennemførtes en borgerlig straffelov, der havde en gengældelsesteori som grundlæggende princip. Forbryderen skulle straffes, fordi straffen var hans fortjente løn, men straffenes størrelse blev sat betydeligt ned i forhold til ældre lovgivning.

I 1905 indførtes mulighed for at give betingede domme, og en ny straffelov blev gennemført i 1930 med ikrafttræden fra 1933. I denne blev dødsstraffen og andre legemsstraffe afskaffet. Der var under 1866-loven kun blevet fuldbyrdet fire henrettelser i Danmark, den sidste i 1892. Efter den tyske besættelse 1940-45 blev der dog henrettet 46 personer, der havde begået grove forbrydelser i besættelsesmagtens tjeneste. Fra 1970 er en række forhold blevet afkriminaliseret, blandt andet pornografi, og straffene er i en række andre tilfælde blevet gjort mildere.

I tabellen ses strafferammer ifølge lovgivningen fra 1200 til i dag. Medvirkende til, at henrettelser og andre legemlige straffe sammen med bøder var de vigtigste strafformer helt frem til 1800-tallet, var, at der ikke fandtes et udbygget net af fængsler, og at fængsling var en dyr strafform for samfundet.

Lovovertrædelse

Jyske Lov 1241

Danske Lov 1683 Danske Lov 1866 Straffelov af 1930 Straffelov af 2003
Trolddom ikke nævnt brændes ikke nævnt ikke nævnt ikke nævnt
Majestæts-fornærmelse ikke nævnt højre hånd afhugges, kroppen parteres og lægges på stejle og hjul, hoved sættes på stage strafarbejde indtil 8 år ikke særlige regler ikke særlige regler
Forsætligt drab Mandebod på 18 mark Bøde liv for liv – miste sin ejendom Dødsstraf eller tugthusarbejde fra 8 år til livstid Fængsel fra 5 år til livstid Fængsel fra 5 år til livstid
Grovere vold Fredløshed eller bøde I jern på Holmen på livstid Fæstnings- eller forbedringshus-arbejde fra 8 måneder til 4 år Bøde, hæfte eller fængsel indtil 2 år Bøde, hæfte eller fængsel indtil 6 år
Fuldbyrdet voldtægt Fredløshed Miste sit liv Livsstraf eller mindst 4 års strafarbejde Indtil 16 års fængsel Indtil 12 års fængsel
Mindre tyveri Bøde på 3 mark, brænde-mærkes Miste sin hud (piskes) Fængsel på vand og brød i mindst 5 dage Fængsel indtil 2 år Fængsel indtil 1½ år
Større tyveri Hænges Kagstryges (piskes), brændemærkes Strafarbejde indtil 8 år Fængsel indtil 6 år Fængsel indtil 4 år
Røveri Bøde på 3 mark Forbrudt sit liv til stejle og hjul Strafarbejde indtil 10 år Fængsel fra 6 til 10 år Fængsel indtil 6 år

I 1500-tallet begyndte man imidlertid at lade nogle typer forbrydere arbejde „i jern”, dvs. i lænker, på landets fæstninger eller på Orlogsværftet på Bremerholm i København, og dette blev mere almindeligt i 1600-tallet, da der også oprettedes et tugthus i København, hvor tiggere kunne tvangsanbringes.

Idømte straffe 1832-40, 1871-80, 1930 og 2001 (årlige gennemsnit).
Straf 1832-40 1871-80 1930
Dødsstraf 14 2 -
Ris og andre legemsstraffe 111 239 -
Arbejder i tugt- eller forbedringshus 400 548 1379
Afsoning i fængsel eller på tvangsarbejdsanstalt 1628 2318 2640
Anden straf 9 - 43
I alt 2162 3107 4062
Straf 2001
Betinget dom – strafudmåling udsat 2371
Betinget dom, lydende på hæfte 827
Betinget dom, lydende på fængsel 5612
Ubetinget dom, hæfte 486
Ubetinget dom, fængsel 6998
Andet 8
I alt 16302

I løbet af 1700-tallet blev der oprettet et tugthus i hver af landets hoveddele. Et mere moderne fængselsvæsen kom til, da anstalterne i Horsens og Vridsløselille blev åbnet i henholdsvis 1853 og 1859. Straffeloven af 1930 krævede nye typer af fængsler, f.eks, ungdomsfængsler, der indrettedes i de følgende år. Efter 1945 er der bl.a. blevet oprettet en række nye åbne anstalter.

Vejviser

Værket Danmarkshistorien i 17 bind udkom i 2. udgave 2002-5. Teksten ovenfor er kapitlet Forbrydelse og straf.

Kommentarer (2)

skrev Jonas Ruhoff

Årstalene står i de forkerte kolonner i skemaet under straffeudmåling.

svarede Marie Bilde

Kære Jonas Ruhoff.
Tak for din kommentar. Tabellerne er nu formateret så de svarer til det trykte forlæg.
Venlig hilsen
Marie Bilde,
redaktør.

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig